FAMILIALE BEMIDDELING

Beroepsgeheim

Is de bemiddelaar gebonden aan het beroepsgeheim?

Als u besluit om bemiddeling uit te proberen, kunt u altijd rekenen op de volledige discretie van de bemiddelaar. De wet garandeert immers de vertrouwelijkheid.

De wet bepaalt dat de bemiddelaar de feiten waarvan hij in zijn functie kennis neemt niet openbaar mag maken. Hij kan ook niet worden opgeroepen door de partijen als getuige in een burgerlijke of administratieve procedure met betrekking tot de feiten waarvan hij kennis heeft genomen tijdens de bemiddeling.

Artikel 458 van het Strafwetboek is van toepassing op de bemiddelaar. Met andere woorden, de bemiddelaar kan sancties worden opgelegd wanneer hij de geheimen die hem werden toevertrouwd tijdens zijn beroepsuitoefening openbaar maakt.

 

Mag men vrijuit spreken tijdens de bemiddeling?

De wet bepaalt duidelijk dat de documenten die worden opgesteld en de gevoerde gesprekken tijdens een bemiddeling vertrouwelijk zijn. Ze kunnen dus niet worden gebruikt in een gerechtelijke, administratieve of arbitrale procedure of in eender welke andere procedure gericht op de oplossing van conflicten; ze zijn ook niet toegelaten als bewijs, zelfs niet als buitengerechtelijke bekentenis.

Deze verplichting tot vertrouwelijkheid kan enkel worden opgeheven met toestemming van de partijen. De vertrouwelijke documenten die toch worden vrijgegeven of waarop een van de partijen zich toch baseert en die een inbreuk vormen op de verplichting tot vertrouwelijkheid worden in ieder geval uit de debatten geweigerd door de rechter.

Bij niet-naleving van deze verplichting door een van beide partijen kan een schadevergoeding worden toegekend.