FAMILIALE BEMIDDELING

Hoe verloopt de bemiddeling ?

Het bemiddelingsproces verloopt in verschillende stappen.

Het eerste informatieve gesprek

De bemiddelaar informeert de partijen over de “spelregels” (goede wil, eerlijkheid, respect, vertrouwelijkheid, honorarium en kosten, opheffing van de gerechtelijke procedures). Hij legt het bemiddelingsprotocol met een samenvatting van deze voornaamste regels ter ondertekening voor aan de partijen.

 

Het verzamelen van informatie

Na de ondertekening van het bemiddelingsprotocol leggen de partijen elk hun situatie uit.

De bemiddelaar verzamelt alle informatie over het geschil, verduidelijkt de standpunten, vat samen waar de partijen het eens en oneens zijn, en als neutrale derde zorgt hij voor een klimaat van vertrouwen waarin onderhandelingen mogelijk zijn.

 

Onderhandelingen en onderzoek van de mogelijke opties

De partijen stellen een inventaris op met de op te lossen vragen en zoeken daarna samen met de bemiddelaar naar mogelijke oplossingen voor hun geschillen, en kiezen er de beste uit.

 

Het opstellen van het ontwerpakkoord

Na controle van de juridische, fiscale, financiële en persoonlijke implicaties van hun respectieve beslissingen stellen de bemiddelaar of de advocaten van de partijen een ontwerpakkoord op.

 

Ondertekening van het akkoord

Wanneer de partijen tot een akkoord komen met de hulp van de bemiddelaar, worden de bepalingen van dit akkoord schriftelijk vastgelegd door de partijen. Dit noemt men de EOT : het bemiddelingsakkoord bij echtscheiding met onderlinge toestemming.  Dit akkoord is vereist VOORALEER men de echtscheiding met onderlinge toestemming bij de rechtbank kan aanvragen.

 

Homologatie van het akkoord door de rechtbank

De rechtbank zal het akkoord goedkeuren indien de vormelijke juridische vereisten in orde zijn en indien de afspraken omtrent de kinderen volledig en correct zijn opgesteld (hierover waakt natuurlijk ook de bemiddelaar).  Voor de andere onderdelen van de EOT is er geen inhoudelijke check meer door de rechtbank.